دستگاه لودسل 5k در دستگاه های بسته بندی مورد استفاده قرار میگیرد.