واحد مراقبه در دستگاه های بسته بندی مورد استفاده قرار میگیرد و برای کنترل فشار ورودی باد دستگاه ، فیلتر آب، روغن کاری جک کاربرد دارد.