المنت سکه ای 48 ولت محضوص دستگاه تاریخ زن حرارتی است