فیلم کارکرد برخی از ماشین آلات تولید شده در شرکت البرز ماشین کرج (گروه آلما) را میتوانید در زیر مشاهده کنید :