استاندارد دستگاه بسته بندی

شرکت البرز ماشین کرج دارنده ی گواهینامه استاندارد ISO9001:2008 از G-Certi ایتالیا است.

تصویر گواهینامه را میتوانید در زیر مشاهده کنید :

 

استاندارد ISO شرکت البرز ماشین کرج

استاندارد ISO شرکت البرز ماشین کرج